Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων
αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή
εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2022 έως και 3/8/2022, από
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας (βάσει
Κ.Α.Δ.) και
πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ι. Στο άρθ. 79 «Έκτακτα
και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι
οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» του ν.4949/2022 ορίζονται:

«1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν κύριο Κωδικό
Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), την 30ή.4.2022, ή δευτερεύοντα Κ.Α.Δ.,
με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 31η.12.2021, έναν
από τους κάτωθι:

α) 01.49.19.02 «Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)»,
β) 01.49.3 «Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων»,
γ) 14.20 «Κατασκευή γούνινων ειδών»,
δ) 15.11 «Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατεργασία και βαφή γουναρικών»,
ε) 46.42.11.27 «Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων»,
στ)
46.42.11.29 «Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και
άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»,
ζ) 46.42.11.36 «Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»,
η) 46.42.11.40 «Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών» και
θ)
46.42.11.58 «Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών»,

μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων
τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι την 31η.5.2022, για τους μήνες
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2022. Σε περίπτωση τετραψήφιου
Κ.Α.Δ., συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων
και οκταψήφιων Κ.Α.Δ. και, σε περίπτωση πενταψήφιου Κ.Α.Δ.
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων
Κ.Α.Δ..

2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να μην προβούν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό
διάστημα για το οποίο θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων
τους σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1. Αν προβούν σε μειώσεις
προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, οι καταγγελίες αυτές
είναι άκυρες.

3. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
σύμφωνα με την παρ. 1, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534)
ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών
διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας
δώρου Χριστουγέννων. Στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη,
υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού, και αναλογία δώρου
Χριστουγέννων.

4. Η αποζημίωση της παρ. 3 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α
του ν. 4172/2013
(Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς
τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της παρ. 1 αναστέλλονται και οι
εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού μετά
από την υποβολή από τον εργοδότη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία
δηλώνονται οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας πρόκειται να
τεθούν σε αναστολή, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή,
εγγράφως ή ηλεκτρονικά, την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 6 και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισής της στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Για τη
λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι
υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 (Α’ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) της Γενικής
Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι ένταξης των επιχειρήσεων στο
μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, το
ποσοστό των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δύνανται να
τίθενται σε αναστολή, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και η
διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα στοιχεία των
υπεύθυνων δηλώσεων εργοδοτών και εργαζομένων και κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την
ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος και να
προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να
καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ειδικώς για την
εφαρμογή του παρόντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».».

ΙΙ. Στην ΚΥΑ με αρ. 67806/19.7.2022 (ΦΕΚ Β’ 3796/19.7.2022) «Έκτακτα
και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι
οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» ορίζονται:

«Καθορίζουμε έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων
εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
Γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία,
ως εξής:

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας

1.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν κύριο Κωδικό
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.4.2022 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα
μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 31.12.2021, έναν
από τους κάτωθι:

01.49.19.02 «Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3 «Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

14.20 «Κατασκευή γούνινων ειδών»

15.11 «Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών»

46.42.11.27 «Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων»

46.42.11.29
«Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών
από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»

46.42.11.36 «Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»

46.42.11.40 «Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών»

46.42.11.58 «Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών»,

μπορούν
να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας κατ’ ανώτατο όριο μέχρι
του ποσοστού 80% επί του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν
προσληφθεί μέχρι και την 31η Μαΐου 2022, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέμβριο του έτους 2022. Για την εφαρμογή του παρόντος, σε
περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ και, σε περίπτωση πενταψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων
ΚΑΔ.

2. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 μπορούν να
εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και
για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 80% αυτών,
εντός του μήνα αναφοράς.

3. Οι συμβάσεις εργασίας ωφελουμένων
επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε
αναστολή, στο πλαίσιο της παρούσας.

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων-Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας

1.
Οι επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 1 υποχρεούνται να μην προβούν σε
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό
διάστημα για το οποίο θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων
τους σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
καταγγελίες των συμβάσεων αυτών είναι άκυρες.

2. Οι συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στις επιχειρήσεις –
εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας, δύνανται να τεθούν σε αναστολή.
Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις
εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η
υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία
εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το
είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

3.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, και ως το 80% αυτών, δύνανται να
προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η
αναστολή τους.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού – Ύψος αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή,
σύμφωνα με το άρθρο 1, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ
(534 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών
διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

2. Η
σύμβαση εργασίας των εργαζομένων του άρθρου 1 αναστέλλεται και οι
εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ.
1 του παρόντος άρθρου μόνο μετά την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 4 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τον εργοδότη.

3. Η
αποζημίωση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013
(Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς
τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Η
δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού
διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή

Α.
Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων – εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης
ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας
τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.

1. Οι
επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά
μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
με την οποία δηλώνουν:

α. ότι η επιχείρησή τους πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

β. τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

2.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση
άμεσα στους εργαζομένους τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Β. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι
εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – εργοδότες του άρθρου 1, των οποίων η
σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού
μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr)
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά την υποβολή της
υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους. Για την είσοδο του αιτούντος στην
ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη
χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

Στην
υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων
και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του
εργοδότη, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», και τα
στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Για
την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν
τεθεί κατά το παρελθόν σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν
απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι
αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού
(ΙΒΑΝ).

Γ. Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
υποχρεωτικά προαναγγέλλεται ανά μήνα εφαρμογής της παρούσας και για κάθε
μήνα ξεχωριστά, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. Α τουλάχιστον την
προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να
αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του εκάστοτε μήνα, είτε
ολόκληρο τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της
προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της προσωρινής
ανακλήσεως, είτε με ορθή επανάληψη της υποβληθείσας δήλωσης. Η
προαναγγελία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη
μέρα από την έναρξη της μεταβολής.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας
εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από
1/7/2022 έως και 19/7/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων
υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και την 19/7/2022.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 20/7/2022 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Σε
περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη
δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής
σύμβασης εργασίας, και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να
αμείβει τους εργαζόμενούς του.

Άρθρο 5
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1.
Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού όπως αυτή
ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση
του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου – εργαζομένου, ο οποίος
υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε
ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων – εργαζομένων, η οποία
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το
ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της
κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά
συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης,
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων
εργαζομένων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς,
ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από
τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η
μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη
συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η
οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο –
Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220
698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο
-εργαζόμενο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς
τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του
ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της
Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία
παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο
λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να
διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των
τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση
της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη
Δ/νση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση
του λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

Η
ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να
πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ:
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό
πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του
προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου
να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η
εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και
τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

γ)
Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο
κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού
Νο 200.

Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

1.
Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις
στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε
περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την από 1.8.2022 ανακοίνωση του Π.Σ. Εργάνη:

«ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022

Το
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις
συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το μήνα Αύγουστο 2022.

Ειδικά
για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το
χρονικό διάστημα από 1/8/2022 έως και 3/8/2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις
των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και 3/8/2022.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 4/8/2022 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.».