Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουλίου


Οι εταιρείες αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)
επί του μικτού τους κέρδους, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή παικτών
από την Ελλάδα.
Το μικτό κέρδος προσδιορίζεται στην περ. ιβ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 377 του κεφ. Β’ του ν. 4512/2018
(Α’ 5), ως το χρηματικό ποσό που απομένει, εάν από το συνολικό
χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε
αυτούς ποσά. Στην περίπτωση παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν
αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό
κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), που
παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο,
ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε παίκτη.

Ο προσδιορισμός του
ως άνω μικτού κέρδους τεκμηριώνεται από πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία,
όπως ισοζύγια ή λογαριασμοί αναλυτικών καθολικών ή λογιστικές
καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των τηρουμένων, σύμφωνα με τις
διεθνώς παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήμης βιβλία. Από τα
στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν επιπλέον τα χρηματικά ποσά που
προέρχονται από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα καθώς και τα
χρηματικά ποσά που πρέπει να αποδοθούν στην Ελλάδα. Τα ως άνω
αποδεικτικά στοιχεία τίθενται στη διάθεση της Φορολογικής Αρχής άμεσα,
μόλις ζητηθούν.

Η υποβολή των δηλώσεων των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο φορολογικό
καθεστώς αυτό και η απόδοση των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου
στα μικτά κέρδη γίνεται εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη των προαναφερθέντων ποσών από την
δραστηριότητα των ως άνω εταιρειών κατά το μεταβατικό στάδιο (παρ. 12 αρθρ. 50), ορίζεται η Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα
επιστρέφεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ανωτέρω ποσού και το
άλλο παραμένει στη Δ.Ο.Υ.
Για το ποσό που καταβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση εκδίδεται διπλότυπο
είσπραξης τύπου Α, στον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.

Από τη δημοσίευση της απόφασης Α.1122/2019  (ΦΕΚ Β’ 1379/22-04-2019), η δήλωση απόδοσης των ποσών
συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη συνοδεύεται από
καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία, ανά τύπο παιγνίων (παραρτήματα Ι, II και III
της ίδιας απόφασης)  .

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:

Ν.4002/22.08.2011 «Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης»

ΠΟΛ.1248/13.12.2011 «Υπαγωγή
εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω
διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12
του άρθρου 50 του ν.4002/2011»

ΠΟΛ.1077/2016 «Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ.1248/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’2854) βάσει του άρθρου 56 του Ν.4389/2016

(Α’94), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του χρηματικού
ποσού, που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά
κέρδη»

Α.1122/2019 «Τροποποίηση
του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ. 1248/2011 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β’
2854), όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 377 του
κεφ. Β’ του ν. 4512/2018 (Α’ 5), καθώς και του περιεχομένου της δήλωσης
απόδοσης συμμετοχής Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και
τυχερών παιγνίων, με παράλληλο καθορισμό συνοδευτικών της δήλωσης
καταστάσεων με αναλυτικά στοιχεία»

Έντυπο δήλωσης/καταστάσεις:

Έντυπο δήλωσης απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου