Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Π.Α.:

«Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου
μεταφορικού μέσου, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή
ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στην απόκτηση
αυτή.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη 10η του επόμενου
μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως
πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στο
εσωτερικό της χώρας από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

Την
υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν
αγαθά, τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε άλλο κράτος –
μέλος.

Προκειμένου περί μεταφορικών μέσων, υπαγόμενων σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης, η ημερομηνία υποβολής της ειδικής αυτής δήλωσης είναι
εκείνη που προβλέπεται για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.»