Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης, σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021.

Ι. Στην ΚΥΑ 107602 ΕΞ 2022/26.7.2022 (ΦΕΚ Β’ 3986/27.7.2022) ορίζονται:

«Άρθρο 1

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

1. Για τη λήψη ενίσχυσης με
τη μορφή επιχορήγησης για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν
υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες οι οποίες επιτάθηκαν από

α)
τις πυρκαγιές αα) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ββ) της 2ας έως και
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας,
Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

β) τις πυρκαγιές αα) της 3ης
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ββ) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γγ)
της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

γ) τις πυρκαγιές αα) της 26ης
και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ββ) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
και γγ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

δ)
τις πυρκαγιές της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής, υποβάλλεται εκδήλωση ενδιαφέροντος.

2.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε
νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι
υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και λειτουργούν νομίμως,
με εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν
περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας κατά την 1η Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ».

ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς
δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και
νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων,
επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες,
διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

γγ) επιχειρήσεις που
έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιουλίου 2021, οι οποίες πληρούν
σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση
της παραγράφου 4.

3. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

α)
Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β’ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β’ 3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.08.2021 (Β’ 3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021
(Β’ 3077) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν,
λειτουργούσαν νομίμως κατά την 1η Ιουλίου 2021 και έχουν πληγεί
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.

β) Έχουν
ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 31η Δεκεμβρίου
2021 10.41.23.02 «Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου και άλλων ελαιούχων
σπόρων» ή 10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου»
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2021, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον
κύριο ΚΑΔ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικά επιχειρήσεις που
τηρούν διαχειριστική χρήση διαφορετική από τη διαχειριστική χρήση που
λήγει την 31η Δεκεμβρίου, έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30η Ιουνίου
2021 10.41.23.02 «Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου και άλλων ελαιούχων
σπόρων» ή 10.41.99.02 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου»
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 30η Ιουνίου 2021 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν
από την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
(έντυπο Ε3) για το φορολογικό έτος 2020, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά την 30η Ιουνίου
2021.

γ) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:

αα)
έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη
2016, 2017, 2018, 2019 και 2020, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,

ββ) έχουν οριστικοποιήσει
την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
(«έντυπο Ε3») για το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρτητα από την υποβολή
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή
νομικών οντοτήτων, έως την προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 2 και σε κάθε
περίπτωση πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

γγ) έχουν
υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016
μέχρι 31η Μαΐου 2022, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης.

ε) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από
την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών
δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

στ)
Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος
της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό
προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

ζ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

η) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

4.
Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το
φορολογικό έτος 2021, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 2 και
σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή ενδιαφέροντος, εφόσον τηρούν
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ειδικά για
επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση διαφορετική από τη
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, προϋπόθεση για την
οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό
έτος 2020, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»
της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται έως και την 10η Αυγούστου 2022.

3.
Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται
με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

4.
Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης
των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει
στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία
της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

5.
Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν
δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

6.
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, οι περαιτέρω
λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία
προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία
υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η
διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και
κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα
εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της
παρούσης.

Άρθρο 3

Τήρηση αρχείου

Η ΑΑΔΕ υποχρεούται
να θέτει στη διάθεση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κάθε
απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022».

ΙΙ. Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής «Ενίσχυση επιχειρήσεων ελαιοτριβείων – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF