Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιουλίου

Δείτε το άρθρο του κόμβου Έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. Προθεσμίες υποβολής και καταβολής του φόρου, χρήσιμες πληροφορίες

Σημειώσεις:

1. Η υποβολή των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
γίνεται σε έντυπη μορφή στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς στο
σύστημα taxisnet δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η επέκταση της
λειτουργικότητας η οποία θα δίνει την ευκαιρία στους υπόχρεους, να την
υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

2. Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1082/2015
ορίζεται πως, το έντυπο που χρησιμοποιείται για την υποβολή των
έκτακτων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. είναι αυτό, όπως ισχύει και ορίζεται
κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις για τις τακτικές περιοδικές
δηλώσεις.

3. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των
έκτακτων περιοδικών δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής
των δηλώσεων αυτών. (Σχετ. ΠΟΛ.1108/2014)

4. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής για
την ίδια φορολογική περίοδο τόσο τακτικής όσο και έκτακτης δήλωσης
υποβάλλονται δύο ξεχωριστές δηλώσεις. (Σχετ. ΠΟΛ.1082/2015)

 

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

Ν.2859/2000  άρθ. 38 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

ΠΟΛ.1071/2002 Οδηγίες συμπλήρωσης περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1019/2003
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α’ ή Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη
υποκείμενων ή απαλλασσόμενων (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από
την ΠΟΛ.1267/2011)

ΠΟΛ.1108/2014 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1082/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α.