Υπηρεσίες Συμβούλου

  • Αξιολογήσεις επενδυτικών προγραμμάτων
  • Αξιοποίηση αναπτυξιακών νόμων
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες για σύνταξη «φακέλου» υλοποίησης προγραμμάτων επιδότησης και δανείων
  • Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων αξίας επιχειρήσεων
  • Επιχειρηματικές λύσεις, εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εταιρικούς πελάτες
  • Ειδική υπηρεσία τεκμηριωμένης ενημέρωσης