Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Συστάσεις, παρατάσεις, καταστατικά, διασπάσεις, συγχωνεύσεις, μετασχηματισμοί, εκκαθαρίσεις, πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων, σύνταξη κάθε είδους εγγράφων για Υπουργείο Οικονομικών, Δήμους, Περιφέρεια, Επιμελητήρια.

Περιλαμβάνονται:

 • Σωματεία του άρθρου 78 επ. του Α. Κώδικα
 • Αστικές εταιρείες του άρθρου 61 επ. του Α. Κώδικα
 • Αφανείς εταιρείες
 • Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες
 • Κοινοπραξίες
 • Δικηγορικές εταιρείες
 • Συμβολαιογραφικές εταιρείες
 • Εταιρείες Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικον. Σκοπού
 • Κοινωνία αρθρ. 785 του Α. Κώδικα
 • Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
 • Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ανώνυμες Εταιρείες