Υπηρεσίες Διαχείρισης Εργατικού Δυναμικού

Περιλαμβάνει διασφαλισμένες υπηρεσίες σωστής, σύννομης και έγκαιρης έκδοσης μισθοδοσίας για κάθε μορφή επιχείρησης

Ενδεικτικά:

  • Αναγγελία έναρξης / μεταβολών προσωπικού
  • Συμβάσεις πρόσληψης μισθωτών κάθε τύπου
  • Ετήσιοι πίνακες προσωπικού και συμπληρωματικοί
  • Βιβλία αδειών
  • Βιβλία υπερωριακής απασχόλησης (και τροποποίησης ωραρίου)
  • Ολοκληρωμένες εφαρμογές μισθοδοσίας με όλες τις σχετικές αναφορές και αποδεικτικά (μηνιαίες , επιδομάτων, ετήσιες)
  • Υπολογιστικές αναφορές σχετικά με κόστη αποζημιώσεων, προϋπολογισμός μισθοδοσίας
  • Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων που προβλέπονται από τα ασφαλιστικά ταμεία για τους εργαζόμενους της εταιρείας