Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

  • Οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου
  • Υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
  • Ενημέρωση σε θέματα κώδικα και παραβάσεων
  • Έλεγχος παραστατικών και βιβλίων προηγούμενων περιόδων για εντοπισμό τυχόν λαθών ή παραλείψεων
  • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων
  • Περιοδική έκδοση απολογιστικών αποτελεσμάτων
  • Σύνταξη προϋπολογισμού