Ελεγκτικές Υπηρεσίες

  • Διαχειριστικοί έλεγχοι
  • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων, ετήσιων και ενδιάμεσων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
  • Επίβλεψη και συντονισμόςτης ορθής και σύννομης λειτουργιάς του Λογιστηρίου
  • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών προς τη Διοίκηση της εταιρείας για τα πεπραγμένα και την πορεία αυτής
  • Σύμβουλοι διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης και της εταιρείας
  • Επίβλεψη, συντονισμός και λοιπά καθήκοντα που ανάγονται στην ορθή λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών