Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Β.Δ. 24-09/20.10.1958 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
 

«Άρθρο 12

1. Η εμπορία των πόσιμων ιαματικών ή μη
ιαματικών νερών, που διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση είτε με
ανάμειξη με χημικές ή άλλες ουσίες ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία,
κατάσταση και συσκευασία, επιτρέπεται μόνον έπειτα από άδεια, που
χορηγείται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στην
περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου.
Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
μετά προηγούμενη γνώμη του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας του
νομού για την καταλληλότητα του νερού, προσδιορίζεται και η χρονική
διάρκεια της άδειας.
 
2. Όταν τα νερά που διατίθενται ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, στην
ίδια απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια προσδιορίζεται η ελάχιστη
ποσότητα νερού, για την οποία θα καταβάλλεται το ανάλογο δικαίωμα
ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη της ποσότητας αυτής, ο χρόνος καταβολής του
δικαιώματος και κάθε όρος που διασφαλίζεται τα συμφέροντα του δήμου ή
της κοινότητας και του καταναλωτικού κοινού. Όταν τα νερά που
διατίθενται δεν ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες, αρμόδιος να χορηγήσει
την άδεια και να προσδιορίσει το δικαίωμα είναι ο δήμος ή η κοινότητα,
στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η υδροληψία.
 
3. Ο τυγχάνων της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας υποχρεούται:
α) Να τηρή τους κατά τας κείμενας διατάξεις όρους τους διασφαλίζοντας την γνησιότητα και υγιεινήν κατάστασιν των υδάτων.
β) Να καταβάλει υπέρ του Δήμου για τις ποσότητες νερού που εμφιαλώνονται
δικαίωμα επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως
προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) της οντότητας
και τα αποτελέσματα του ελέγχου από τη φορολογική αρχή.
Η αξία των προϊόντων που διατίθενται δωρεάν υπολογίζεται με τιμή αναφοράς τη μέση τιμή πώλησης αυτών.
Το ύψος του δικαιώματος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
σε ποσοστό από τρία (3) τοις χιλίοις έως πέντε (5) τοις χιλίοις και από
τρία (3) τοις χιλίοις έως και τρισήμιση (3,5) τοις χιλίοις, όταν
γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς.
Είναι δυνατός ο καθορισμός ποσοστού δικαιώματος εκτός των
προαναφερθέντων ποσοστών με απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’
21), η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον
μεταβληθούν σημαντικά, για οποιοδήποτε λόγο τα στοιχεία με τα οποία
αρχικώς διαμορφώθηκαν. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει σε Δήμους, το
ύψος του δικαιώματος καθορίζεται ελεύθερα με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
γ) Το αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσό του δικαιώματος
καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο οικείο δημοτικό ταμείο μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων.
Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του
δικαιώματος επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, το αναλογούν δικαίωμα, προσαυξημένο με ισόποσο πρόστιμο. Η
δημοτική αρχή υποχρεούται να διεξάγει ελέγχους περί της κανονικής
έκδοσης του σχετικού παραστατικού και της καταβολής του δικαιώματος.»